2016, het jaar van project BK2020

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Project BK2020 is gericht op het gefaseerd aanbesteden en vervangen van de mammografen, bekijkstations en het beeldopslagsysteem IMS 2.0.

Een ander onderdeel van het project is de (verdere) ontwikkeling van informatiesysteem ScreenIT en het, daar waar mogelijk, optimaliseren van werkwijzen en processen binnen het borstkankeronderzoek. Op 9 mei 2016 vond de officiële kick-off plaats van dit project en zijn de eerste stappen gezet richting vernieuwing van de mammografen. Naar verwachting zijn in 2020 bijna alle mammografen vervangen door nieuwe.

2016, het jaar van de weg naar het vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Vanaf 2017 wordt het baarmoederhalskankeronderzoek in een vernieuwde vorm uitgevoerd. Voor de cliënt betekent dit, dat het uitstrijkje in het laboratorium onderzocht wordt op de aanwezigheid van het hoog risico humaan papillomavirus (hrHPV). Daarnaast krijgt de cliënt bij de herinnering voor het bevolkingsonderzoek de mogelijkheid om een zelfafnameset aan te vragen. Het jaar 2016 stond daarom in het teken van het einde van het voormalige bevolkingsonderzoek en de voorbereiding van de invoering van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

De overgang van ‘oud’ naar ‘nieuw’ was een intensief project dat grote veranderingen met zich meebracht. In 2016 hebben we daarom – als eerste screeningsorganisatie – ervaring opgedaan met het vernieuwde proces. Door een Live-Keten-Test werd met een beperkte groep cliënten, huisartsen en één laboratorium het gehele proces van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker doorlopen in de hele keten.

2016, het jaar van de capaciteitsverbetering

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker is de capaciteit binnen de coloscopiecentra onvoldoende gebleken om de gehele doelgroep, die beoogd was in 2016, te kunnen uitnodigen. De beoogde doelgroep kon onder meer niet geheel worden uitgenodigd, omdat de werkelijke deelname aan het onderzoek en het aantal positieve uitslagen in onze regio hoger ligt dan in andere screeningsregio’s.

Bovendien is in 2016 nog een deel van de doelgroep uit 2015 uitgenodigd. We hebben diverse maatregelen genomen om de beschikbare capaciteit binnen de coloscopiecentra optimaal te benutten en te vergroten. Zo hebben we coloscopiecentra structureel geïnformeerd over de benodigde intake en coloscopiecapaciteit, hebben we onderlinge samenwerking tussen centra aangespoord en initiatieven om de capaciteit uit te breiden gestimuleerd.

2016, een jaar van voorbereidingen op vernieuwing!

Jaaroverzicht Bevolkingsonderzoek Zuid

Bevolkingsonderzoek Zuid voert in de provincies Noord-Brabant en Limburg de bevolkingsonderzoeken uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. We werken nauw samen met de vier collega screeningsorganisaties en spannen ons gezamenlijk in om gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen. Bevolkingsonderzoek Zuid is vólop in beweging. We werken aan ontwikkeling en innovatie om de kwaliteit en professionaliteit binnen de organisatie te stimuleren. Daarnaast is ons streven om de screening te verbeteren: we willen de bevolkingsonderzoeken effectiever en laagdrempeliger maken voor de cliënt. Het zijn ontwikkelingen die aan de buitenkant niet altijd direct merkbaar zijn. Zo verschijnen sommige grote veranderingen die in 2016 zijn ingevoerd pas de komende jaren ten tonele. Achter de schermen echter, in de keuken van Bevolkingsonderzoek Zuid, dáár borrelen de voorbereidingen. We kijken terug op een jaar ‘van voorbereidingen op vernieuwing’.Het jaar van
project BK2020
Bevolkingsonderzoek
borstkanker


Het jaar van de weg
naar het vernieuwd
bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker
Bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskankerHet jaar van de
capaciteitsverbetering
Bevolkingsonderzoek
darmkanker

Naamsbekendheid

Om inzicht te krijgen in onze naamsbekendheid onder (potentiële) cliënten, (potentiële) medewerkers en ketenpartners in onze regio hebben we in 2016 een nieuwe naamsbekendheidsmeting uitgevoerd. We kunnen concluderen dat de bekendheid van de bevolkingsonderzoeken binnen de huisartspraktijken groot is en dat de naamsbekendheid van Bevolkingsonderzoek Zuid bij hen is gestegen ten opzichte van de nulmeting in 2012. Cliënten zijn het meest bekend met het bevolkingsonderzoek borstkanker. Onze naamsbekendheid is bij cliënten nagenoeg gelijk gebleven. Over drie jaar wordt een vervolgmeting uitgevoerd.

Keurmerken

De NEN 7510 heeft betrekking op informatiebeveiliging: het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. Om in de toekomst te voldoen aan de NEN 7510 is in 2016 de coördinatiegroep Informatiebeveiliging gestart met voorbereidende werkzaamheden. Middels een nulmeting hebben we de huidige situatie in kaart gebracht en een conceptversie van de bewustwordingscampagne opgesteld. Verdere uitrol vindt plaats in 2017.

Organisatie

Bevolkingsonderzoek Zuid is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Naamsbekendheid

Om inzicht te krijgen in onze naamsbekendheid onder (potentiële) cliënten, (potentiële) medewerkers en ketenpartners in onze regio hebben we in 2016 een nieuwe naamsbekendheidsmeting uitgevoerd.

Keurmerken

Wij werken met een gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN 15224. Na de jaarlijkse audit is dit certificaat weer verlengd. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen om in de toekomst te voldoen aan de NEN 7510.

Werkbelasting MBB’ers

Onderzoeksinstituut TNO heeft een onderzoek uitgevoerd naar de huidige werkbelasting van MBB’ers (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige, ofwel radiodiagnostische laboranten). Daarin staat de vraag centraal of de werkbelasting een risico vormt voor hun gezondheid en in hoeverre leeftijd en regio daarin een rol spelen. Bovendien zijn eventuele maatregelen geïnventariseerd om de werkbelasting daar waar mogelijk te verminderen. De behoefte van MBB’ers aan een fulltime aanstelling neemt toe. Daarom is nagegaan of een fulltime aanstelling niet te belastend is en of het mogelijk is om deze beschikbaar te stellen.

De conclusie uit het onderzoek is dat onder de huidige omstandigheden en parttime werktijden, de MBB’ers een licht verhoogde werkdruk en verhoogde fysieke belasting hebben. Deze factoren zorgen voor een enigszins verhoogd risico op werkstress, burn-out klachten en op klachten aan het bewegingsapparaat. Leeftijd lijkt niet of beperkt van invloed te zijn op de werkdruk en fysieke belasting. In 2016 hebben we verbetermaatregelen op basis van het TNO onderzoek in gang gezet. Verder luidde het advies van TNO, om op het moment dat de maatregelen zijn geïmplementeerd, de mogelijkheid voor het beschikbaar stellen van fulltime aanstellingen te bekijken.

Nieuwe klachtenregeling

Door de invoering van de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is de landelijke klachtenregeling aangepast aan de verplichtingen die in deze wet zijn voorgeschreven. In 2016 hebben wij alle voorbereidingen getroffen voor de invoering van deze nieuwe klachtenregeling voor Bevolkingsonderzoek Zuid in 2017. Alle klachten hebben we conform deze klachtenregeling in behandeling genomen. Waar nodig hebben we op basis van de klachten direct verbetermaatregelen in het proces of de werkzaamheden doorgevoerd.

Website

Doordat we het cliëntenportaal ‘Mijn Bevolkingsonderzoek’ hebben uitgebreid, kunnen cliënten van de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en darmkanker hun gegevens inzien en beheren. Daarnaast kunnen ze een aantal zaken regelen zoals aanmelden, afmelden, afspraak wijzigen, uitstel aanvragen en bezwaar maken. Uitbreiding van het cliëntenportaal voor het bevolkingsonderzoek borstkanker staat op de planning. Voor huisartsen hebben we op de ‘professionals-pagina’ van de website een ‘huisartsenportaal’ beschikbaar gesteld. Registratie in dit portaal is nodig om voor het vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker onderzoeken te verrichten en de hierbij behorende vergoeding te ontvangen.

Social media

In 2016 zijn we actief gaan deelnemen aan social media. Via Twitter, Facebook en LinkedIn communiceren we interactief met onze volgers en plaatsen we berichten over ontwikkelingen, nieuwe standplaatsen, vacatures en thema’s zoals de borst- en darmkankermaand.

Werkbelasting MBB’ers

Onderzoeksinstituut TNO heeft een onderzoek uitgevoerd naar de huidige werkbelasting van MBB’ers (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige, ofwel radiodiagnostische laboranten). Daarin staat de vraag centraal of de werkbelasting een risico vormt voor hun gezondheid en in hoeverre leeftijd en regio daarin een rol spelen.

Nieuwe klachtenregeling

Als een cliënt een klacht indient, hechten wij grote waarde aan het herstel van het vertrouwen van die cliënt in onze screeningsorganisatie. Daarom zijn in 2016 voorbereidingen getroffen voor een nieuwe klachtenregeling die in 2017 is ingevoerd.

Website

Eind 2016 is het cliëntenportaal ‘Mijn Bevolkingsonderzoek’ op de website uitgebreid. In ‘Mijn Bevolkingsonderzoek’ vindt de cliënt zijn of haar gegevens met betrekking tot de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en darmkanker. Daarnaast hebben we een huisartsenportaal voor huisartsen beschikbaar gesteld.

Social media

In 2016 zijn we actief gaan deelnemen aan social media.

Project BK2020

Op 9 mei 2016 vond de kick-off plaats van het landelijke project BK2020. Project BK2020 is gericht op het gefaseerd aanbesteden en vervangen van de mammografen, bekijkstations en het beeldopslagsysteem IMS 2.0. De ontwikkeling van informatiesysteem ScreenIT en de optimalisering van werkwijzen en processen binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker zijn tevens onderdeel van het project.

Wij waren in 2016 nauw betrokken bij project BK2020 door vertegenwoordiging in het kernteam, werkgroepen en adviesgroepen zoals Cliëntenplanning en communicatie, Kwaliteitsborging, Beoordeling en follow-up, en Mammografen. Tijdens bijeenkomsten is door gebruikers belangrijke input geleverd voor de werkgroep Workflow en ScreenIT, de werkgroep Mammografen en de werkgroep Beeldopslag en bekijkstations. We hebben documenten opgeleverd voor de aanbesteding van de mammografen. Tevens hebben we een grote aanzet gedaan voor de aanbestedingsdocumenten van IMS 2.0 en de technische en functionele eisen van de Roadmap ScreenIT gedefinieerd.

We hebben gestreefd naar het binnen budget realiseren van de beste apparatuur en een door de gebruikers geaccepteerd systeem om het bevolkingsonderzoek borstkanker op kwalitatief hoog niveau te blijven uitvoeren. In het tweede kwartaal van 2018 wordt de eerste nieuwe mammograaf geplaatst en naar verwachting zijn in 2020 bijna alle mammografen vervangen.

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen elke 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Bij dit onderzoek worden röntgenfoto’s van de borsten gemaakt. Zo kunnen we eerder ontdekken of iemand borstkanker heeft. Als borstkanker vroeg wordt opgespoord, is de kans groter dat de behandeling succes heeft.

Project BK2020

Op 9 mei 2016 vond de kick-off plaats van het landelijke project BK2020. Project BK2020 is gericht op het gefaseerd aanbesteden en vervangen van de mammografen, bekijkstations en het beeldopslagsysteem IMS 2.0. De ontwikkeling van informatiesysteem ScreenIT en de optimalisering van werkwijzen en processen binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker zijn tevens onderdeel van het project.

Aanbesteding radiologische dienstverlening

De aanbesteding radiologische diensten is in 2016 succesvol afgerond. We hebben nieuwe contracten afgesloten met de maatschap Amphia, Catharina en Ankor BV, VieCuri en radiologische diensten azM. Op basis van afspraken uit het Programma van Eisen uit de aanbesteding werken we samen aan continue verbetering van de kwaliteit.

Drempelverlaging

Telefonische afmeldingen
Binnen één van de informatielijnen hebben we bij de cliënten geïnventariseerd wat hun reden is voor de telefonische afmelding en naar een oplossing gezocht waardoor de cliënt alsnog besluit deel te nemen aan het onderzoek. Hierop heeft 25% van de cliënten positief gereageerd. Hiervoor hebben wij een belscript ontwikkeld dat is ingezet bij alle informatielijnen.

Standplaatsen
Een onderzoek naar de standplaatsen van de onderzoekscentra heeft uitgewezen, dat de opkomst hoger is als het onderzoekscentrum op een bekende plek staat. Daarnaast kwam naar voren dat de opkomst lager is als het onderzoekscentrum gevestigd is in de periferie van een stad of dorp.

Informatieverstrekking wachtkamerschermen
Een laatste drempelverlagende activiteit die we hebben uitgewerkt, betreft de ontwikkeling van informatie over de bevolkingsonderzoeken voor de wachtkamerschermen in huisartspraktijken. Deze informatie bieden we in 2017 aan huisartsen aan.

Reacties cliënten

In totaal hebben 45.701 afgehandelde gesprekken plaatsgevonden bij de informatielijn borstkanker in 2016. De meeste complimenten, klachten en suggesties worden behandeld door team Klachten.

In 2016 zijn er 1.087 reacties binnengekomen over het bevolkingsonderzoek borstkanker bij team Klachten. In 2015 waren dat er 1.069. Ruim de helft van de reacties was een compliment (574). In 2016 zijn naar verhouding meer complimenten dan klachten binnengekomen. De meeste complimenten betroffen de bejegening van de laboranten richting de cliënt, de meeste klachten en vragen gingen over pijn tijdens of na het onderzoek en de suggesties, ten slotte, waren veelal van organisatorische aard.

“Chapeau voor de medewerkers. De accuratesse. De behulpzaamheid. Goede uitleg. Liefdevolle benadering.”

“Voor mij is het onderzoek erg pijnlijk; deze keer iets minder (opluchting). Vorig jaar wilde ik bijna stoppen. Maar het is voor mijn bestwil natuurlijk. Ik hoop dat er iets aan gedaan kan worden; heb namelijk van veel vrouwen gehoord, dat het erg pijnlijk kan zijn.”

Bron: klachtenrapportage team Klachten

Non-respondenten onderzoek

Het aantal non-respondenten en (definitieve) non-participanten is de laatste jaren gestegen. Om te beoordelen of er mogelijke trends in het deelnamegedrag zijn en of mogelijke oorzaken van dit veranderende gedrag landelijk en/of regionaal zijn, gaan we een onderzoek uitvoeren. De opzet van dit non-respondenten onderzoek hebben we in 2016 voorbereid. De vragenlijst voor non-respondenten hebben we opgesteld en wordt begin 2017 verspreid.

Drempelverlaging

In 2016 hebben we activiteiten ondernomen om de drempel voor cliënten om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker te verlagen. Deze activiteiten hadden betrekking op telefonische afmeldingen, standplaatsen van de onderzoekscentra en informatieverstrekking op wachtkamerschermen.

Reacties cliënten

De reacties van cliënten op het bevolkingsonderzoek borstkanker verdelen we onder in complimenten, klachten, vragen en suggesties. Verreweg de meeste reacties komen binnen via het reactieformulier in het onderzoekscentrum. Verder kunnen cliënten hun mening over het bevolkingsonderzoek geven via internet, e-mail of de informatielijn.

Non-respondenten onderzoek

Het aantal non-respondenten en (definitieve) non-participanten is de laatste jaren gestegen.

Resultaten

Cijfers_01_Borstkanker

Cijfers_02_BorstkankerCijfers_03_BorstkankerDetectiecijfer

Het detectiecijfer geeft aan hoeveel cliënten terecht zijn doorverwezen voor nader onderzoek. Dit wordt berekend door het aantal terecht positieve cliënten te delen door het aantal onderzoeken. In 2015 had 6,4 van de 1.000 onderzochte vrouwen daadwerkelijk borstkanker.

Het is beter om de cijfers van 2016 te vergelijken met die van 2014, omdat het screeningsinterval bij het bevolkingsonderzoek 2 jaar is. We zien dan een daling van de opkomst met 1,2%. De daling komt overeen met de landelijke trend van de afgelopen jaren. Onderzoeken wijzen tot nu toe niet uit dat er een specifieke oorzaak is aan te wijzen, de daling in de opkomst betreft alle subgroepen in ongeveer dezelfde mate.

Meer cijfers zijn te vinden op onze website.

Vernieuwd bevolkingsonderzoek

In het kader van de LKT hebben we op 31 oktober 2016 de eerste cliënten uitgenodigd voor het nieuwe bevolkingsonderzoek. In de LKT is met een beperkte groep deelnemers (2.000 cliënten), huisartsen (gemeente Breda) en één laboratorium (NMDL) het hele proces van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker doorlopen in de hele keten: van uitnodiging tot uitslag aan de deelnemers, en de facturatie aan huisartsen en laboratoria. Medewerkers van de administratie en postkamer zijn hier in informatiebijeenkomsten en met scholing op voorbereid. De test is zonder grote problemen verlopen. In december 2016 zijn alle data van het oude bevolkingsonderzoek naar ScreenIT gemigreerd. Voor de LKT vonden ten slotte 2 informatiebijeenkomsten plaats, waaraan 69 huisartsen en doktersassistenten hebben deelgenomen. Tijdens deze informatiebijeenkomsten zijn de huisartsen en doktersassistenten geïnformeerd over de LKT en hun rol daarbinnen.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen elke 5 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het onderzoek wordt verricht door middel van een uitstrijkje. Het doel is om (een voorstadium van) baarmoederhalskanker op te sporen. Door het vroeg ontdekken van afwijkingen is de kans groter dat behandeling succes heeft.

Vernieuwd bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt in 2017 vernieuwd. Vrouwen die deelnemen worden eerst getest op de aanwezigheid van hoog-risicotypes van het humaan papillomavirus (hrHPV). Wij zijn de eerste screeningsorganisatie die in 2016 ervaring opdeed met het vernieuwde proces door middel van een Live-Keten-Test (LKT).

Scholing vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

In 2016 hebben we 5 Basisscholingen georganiseerd in Noord-Brabant en Limburg, waar in totaal 93 doktersassistenten aan deelnamen. Ook hebben we 5 Vervolgscholingen georganiseerd in bovengenoemde provincies, waarvan 2 Vervolgscholingen in Limburg plaatsvonden in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA). In totaal hebben hier 139 doktersassistenten en 6 huisartsen aan deelgenomen.

Verder hebben we regionale workshops over het vernieuwde bevolkingsonderzoek georganiseerd tijdens het NVDA congres in Tilburg en voor de regio Eindhoven tijdens de ‘OverEINDSE dagen’ in Valencia. Aan deze workshops hebben 140 doktersassistenten en 75 huisartsen deelgenomen. Ook hebben wij een bijdrage geleverd aan het landelijke evenement ‘Terug naar de Schoolbanken’ in Amersfoort en aan de ‘Huisartsenbeurs’ in Utrecht. Tijdens dit laatste evenement hebben we samen met het RIVM en andere screeningsorganisaties een stand bemand en in samenwerking met de Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een tweetal workshops over de vernieuwing verzorgd.

Reacties cliënten

In totaal hebben 13.261 afgehandelde gesprekken plaatsgevonden bij de informatielijn baarmoederhalskanker in 2016. De meeste complimenten, klachten en suggesties worden behandeld door team Klachten.

In 2016 ontvingen we 38 reacties. Dit aantal is hoger ten opzichte van voorgaande jaren. Eén van de redenen daarvoor, was de langere wachttijden die ontstonden omdat meer cliënten deelnamen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en tegelijkertijd laboratoria afbouwden. Alle reacties hadden betrekking op de organisatorische aard van de uitnodiging of van de uitslag.

“Drie maanden na het onderzoek heb ik nog steeds geen uitslag. Ik heb geen klachten, maar drie maanden op een uitslag wachten is veel te lang.”

“Ik heb een uitstrijkje laten doen bij mijn huisarts. Ik heb nog geen uitslag ontvangen, maar wel een herinnering om mee te doen aan het onderzoek. Hoe kan dit?”

Bron: klachtenrapportage team Klachten

Scholing vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

In 2016 hebben onze praktijkondersteuners veel scholingen gegeven aan doktersassistenten en huisartsen in verband met het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in 2017. Uit de evaluaties blijkt dat de scholing goed wordt gewaardeerd. Het gemiddelde cijfer voor de scholing is een 8,2.

Reacties cliënten

De reacties van cliënten op het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker verdelen we onder in complimenten, klachten, vragen en suggesties. Veel reacties komen binnen via het contactformulier op internet. Verder kunnen cliënten hun mening over het bevolkingsonderzoek geven via e-mail of de informatielijn.

Resultaten

Cijfers_01_BMHKCijfers_02_BMHK

De peildatum van de cijfers is 1 april 2017. Dan wordt bekeken hoeveel cliënten een uitnodiging hebben ontvangen in het voorafgaande jaar en hoeveel van deze cliënten voor 1 april hebben deelgenomen aan het onderzoek. Deze datum is gekozen omdat er soms geruime tijd zit tussen het ontvangen van de uitnodiging en deelname aan het onderzoek. Door elk jaar deze wijze van berekenen toe te passen, kunnen we de opkomstcijfers met elkaar vergelijken.

Cijfers_03_BMHK

Meer cijfers zijn te vinden op onze website.

Peildatum cijfers: 1 april 2017

*vanwege de migratie van gegevens van het oude naar het vernieuwde bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker waren op het peilmoment van deze berekening op 1 april 2017 niet alle gegevens beschikbaar.

Capaciteit

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is zo ingericht, dat cliënten niet uitgenodigd worden als de wachttijd voor een eventuele intake in het coloscopiecentrum erg lang wordt. Op die manier hoeven cliënten na een ongunstige uitslag niet onnodig lang in onzekerheid te verkeren. De deelname en het percentage positieven in onze regio is hoog, met langere wachttijden tot gevolg. Daardoor hebben we in 2016 niet de hele doelgroep kunnen uitnodigen. We hebben diverse maatregelen genomen om de beschikbare capaciteit binnen de coloscopiecentra optimaal te benutten en te vergroten. Zo hebben we coloscopiecentra structureel geïnformeerd over de benodigde intake en coloscopiecapaciteit, hebben we onderlinge samenwerking tussen centra aangespoord en initiatieven om de capaciteit uit te breiden gestimuleerd. Daarnaast zijn in 2016 gesprekken gevoerd met de preferente zorgverzekeraars in onze regio om hen te informeren over de problematiek en hen te laten bijdragen aan de oplossing hiervan.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Vrouwen en mannen tussen de 55 en 75 jaar ontvangen elke 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Tot 2019 wordt het bevolkingsonderzoek stapsgewijs ingevoerd. Bij dit bevolkingsonderzoek wordt door middel van een zelfafnametest onderzocht of er bloed in de ontlasting zit. Dit kan een teken zijn van darmkanker. Er is vervolgonderzoek in het ziekenhuis nodig om dit verder te onderzoeken. Als darmkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling groter en sterven minder mensen aan deze ziekte.

Capaciteit

De capaciteit binnen de coloscopiecentra is onvoldoende gebleken om de gehele doelgroep, die beoogd was in 2016, te kunnen uitnodigen. De beoogde doelgroep kon niet geheel worden uitgenodigd omdat de werkelijke deelname aan het onderzoek en het aantal positieve uitslagen in onze regio hoger ligt. De reden hiervoor is onder andere de beschikbare scopiecapaciteit in de ziekenhuizen en zelfstandig behandelcentra.

(Toelatings)audits

Alle centra en laboratoria konden, soms na het doorvoeren van verbeterpunten, actief blijven voor het bevolkingsonderzoek. In 2016 zijn twee nieuwe coloscopielocaties getoetst om toegelaten te worden tot het bevolkingsonderzoek. Beide coloscopielocaties zijn toegelaten. In totaal zijn nu 22 locaties actief in onze regio. Zij werken samen met 10 pathologielaboratoria voor het bevolkingsonderzoek darmkanker, waar 55 pathologen de coupes in het kader van de darmkankerscreening beoordelen. Deze pathologen hebben allen voldaan aan de toelatingseisen voor het bevolkingsonderzoek door een e-learning en deelname aan beoordelingen van coupes.

Reacties cliënten

In totaal hebben 40.323 afgehandelde gesprekken plaatsgevonden bij de informatielijn darmkanker in 2016.

In 2016 zijn 74 reacties met betrekking tot het bevolkingsonderzoek darmkanker opgenomen in de klachtenregistratie. Het aantal complimenten is verdubbeld. Over het algemeen zijn de overige resultaten vergelijkbaar met de aantallen en verdeling in 2015. Aangezien de doelgroep is uitgebreid is dit een positieve trend. De meeste complimenten betroffen de bejegening richting de cliënt, de meeste klachten, suggesties en vragen waren van organisatorische aard.

“Complimenten! Voor het snelle onderzoek en de snelle berichtgeving! Was de overheid maar zo snel!”

“Dat er een schema gemaakt is snap ik wel. Ik snap niet waarom jongere mensen nu al worden opgeroepen en ik moet wachten tot 2018 wanneer ik de leeftijd van 75 jaar heb bereikt. Is het niet zinnig dit in een eerdere levensfase te doen?”

Bron: klachtenrapportage team Klachten

(Toelatings)audits

Door de Regionaal Coördinerend Maag-Darm-Leverartsen (RCMDL) en Regionaal Coördinerend Pathologen (RCP) zijn in 2016 periodieke audits uitgevoerd bij alle coloscopiecentra en pathologielaboratoria die binnen de regio actief zijn.

Reacties cliënten

De reacties van cliënten op het bevolkingsonderzoek darmkanker verdelen we onder in complimenten, klachten, vragen en suggesties. De meeste reacties worden afgehandeld door de informatielijn. Een aantal reacties wordt doorgestuurd naar team Klachten. Team Klachten ontvangt ook direct reacties. Verder kunnen cliënten hun mening over het bevolkingsonderzoek geven via een contactformulier op de website, of telefonisch via de informatielijn.

Aanbestedingen

Eind 2017 lopen de contracten met de laboratoria, de leverancier van de zelfafnamebuis en analyseapparatuur en de verpakker van de zelfafnameset af. Daarom zijn in 2016 voorbereidingen getroffen voor de drie aanbestedingen van voornoemde diensten en is de aanbesteding voor de zelfafnamebuis en bijbehorende apparatuur uitgeschreven. De gunning van deze opdracht en het volledige traject van de volgende twee aanbestedingen (laboratoria en verpakker) vinden plaats in 2017.

Resultaten

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is in 2014 van start gegaan. De opkomst is sindsdien zowel landelijk als in de regio van Bevolkingsonderzoek Zuid gestegen. In 2015 was het landelijke opkomstcijfer 72,7%, en in 2016 72,8%; een lichte stijging van 0,1%. In de regio Zuid is het opkomstcijfer met 0,6% gestegen tot 75,7%.

Cijfers_01_Darmkanker

* Voor het eerst zijn cliënten voor een vervolgronde uitgenodigd. Bij cliënten uit de 1e ronde is 6,3% doorverwezen en van cliënten uit de 2e ronde is 4,6% doorverwezen. Bij cliënten die de 2e keer hebben deelgenomen zijn minder kankers en advanced carcinomen gevonden.

Van alle cliënten heeft 94,1% een gunstige uitslag gekregen en 5,9% een ongunstige uitslag. Omdat we in 2016 een jongere doelgroep gescreend hebben, is het aantal ongunstige uitslagen lager in vergelijking met 2015.

Eindconclusie coloscopie

Cijfers_02_Darmkanker

Eindredactie

Nadine Suntjens en Glenn Op den Kamp.

www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Twitter

Volg ons op Twitter via @BVOZuid

Facebook

Blijf op de hoogte via Facebook

LinkedIn

Connect met ons op LinkedIn