Beste Werkgever Award

In het voorjaar van 2017 hebben we, samen met onderzoeksbureau Effectory, een medewerkersonderzoek uitgevoerd. De resultaten waren positief. De toewijzing van de titel: Beste Werkgever van Nederland in de categorie ‘zorgsector overig’, kwam als een verrassing. Bij een vorige deelname in 2014 kwamen we ook al hoog uit: op plaats acht.

Een beetje een familiecultuur
”Wij sturen echt op medewerkerstevredenheid. Zo werken de medewerkers zoveel mogelijk in hun eigen regio, in vier verschillende vestigingen, om reisafstanden klein te houden. We hebben een werkterrein van Maastricht tot Roosendaal, daar zit tweehonderd kilometer tussen. Dat de medewerkers (tweehonderd vrouwen en twintig mannen) gehecht zijn aan hun organisatie blijkt ook uit het geringe verloop. Het is een beetje een familiecultuur.”
Mark Steinbusch, bestuurder

Aan de slag met verbetering
“Als klachtenfunctionaris mag je aan de slag met verbetering. De organisatie staat er voor open om van klachten te  leren en zo de dienstverlening steeds verder te verbeteren.”
Geesje Vugts, klachtenfunctionaris

Ik heb een superbaan
”Enkele jaren geleden verloor ik mijn werk omdat de zorginstelling waarvoor ik werkte stopte. Ik kon als vijftigplusser hier aan de slag. Ik heb een superbaan. Het werk is veelzijdig en ik zie hier alleen maar gedreven mensen om mij heen.”
Peter Heugen, coördinator facilitaire zaken

Fijn om je te blijven ontwikkelen
“Ik werk al bijna twintig jaar bij Bevolkingsonderzoek Zuid en vind het fijn dat ik me kan blijven ontwikkelen. Naast het reguliere scholingsaanbod kunnen we nu ook gebruik maken van online trainingen van GoodHabitz. De keuze is groot. Het is prettig om je te verdiepen in een onderwerp, zonder dat het je heel veel tijd kost. Het geeft ook aan dat onze werkgever het belangrijk vindt dat medewerkers zich verder kunnen ontplooien.”
Petra Mevissen, communicatieadviseur

 

 

Voorwoord

Jaaroverzicht Bevolkingsonderzoek Zuid

“Elke dag leveren we door onze werkzaamheden een bijdrage aan het redden van levens en het realiseren van gezondheidswinst. Daar ben ik trots op. Klinkt misschien als een cliché, maar zo voel ik het wel als iemand naar mijn werk vraagt. Ik ben trots op de manier waarop de medewerkers onze opdracht uitvoeren: de deskundigheid, betrokkenheid en oog voor de cliënt! Ik hoor vaak dat deze kenmerken opvallen bij mensen die niet bij ons werken. De sfeer is prettig in onze organisatie en we blijven bezig om ons te ontwikkelen.
In het klein glunder ik als ik hoor schaterlachen in de kantine, als iemand met een leuk idee komt, als ik een collega van de informatielijn iets geduldig hoor uitleggen aan een cliënt, als ik merk met welke inzet onze mensen bijdragen aan de landelijke verbeterprojecten of als een kennis mij vertelt hoe goed zij is behandeld in ‘de bus’. Toch kwam de titel Beste werkgever van Nederland in de categorie ‘zorgsector overig’ als een verrassing. Daar zijn we heel blij mee. Wat we zoal gedaan hebben in 2017, dat leest u in dit jaarbericht.”Beste werkgever
van Nederland
in de categorie
'zorgsector overig'Film
Bevolkingsonderzoek
Zuid

Organisatie

Wij dragen door kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek substantieel bij aan het vroegtijdig behandelen van ziekten, waaronder kanker, met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen. Ons werkgebied is Noord-Brabant en Limburg.

Verantwoorde besteding van middelen

Op diverse fronten is gezocht naar kostenbesparing met behoud van kwaliteit. Op een aantal vlakken hebben we een financiële benchmark uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke kostenbesparing op het gebied van printers, verzekeringen en schoonmaak.

Keurmerken

Keurmerken zijn een belangrijk kwaliteitsoordeel en cruciaal voor ons werk. Zonder keurmerken mogen wij de bevolkingsonderzoeken niet uitvoeren. In juni bleek na de audit ISO 9001-2015 dat we aan alle normeisen voldoen. We hebben een kwaliteitscertificaat ontvangen voor alle drie de bevolkingsonderzoeken.

Informatiebeveiliging

Naast onze eigen wens om aan de NEN te voldoen, heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) certificering conform de NEN 7510 (norm voor informatiebeveiliging) gekoppeld aan het verlenen van de subsidie om de bevolkingsonderzoeken te kunnen uitvoeren. Informatieveiligheid staat dan ook hoog op onze agenda en de beveiliging van cliëntinformatie staat hierbij voorop. Naast het nemen van technische en organisatorische maatregelen, bevordert de projectgroep Informatiebeveiliging de bewustwording binnen onze organisatie door het geven van presentaties en het bespreken van het gedrag van medewerkers. Dit doet de projectgroep o.a. op basis van een nieuwe ‘Gedragscode ICT-middelen’ en een nieuw wachtwoordbeleid.

Informatiebeveiliging

“Zorgvuldig omgaan met onze gegevens doen we al. Maar omdat we aan de NEN 7510 willen voldoen, moeten we het nog zwaarder aanzetten en breder uitzetten in de organisatie.” – Judith Geraeds, adviseur kwaliteit

Nieuwe klachtenregeling

Door de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), is onder andere onze klachtenregeling aangepast. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe klachtenregeling die in 2017 is ingevoerd. Deze klachtenregeling heeft betrekking op alle drie de bevolkingsonderzoeken.

Arbeidsmarktcommunicatie

We verwachten de komende jaren een grote uitstroom van met name MBB’ers (laboranten). Dit heeft vooral te maken met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om nieuwe medewerkers te werven, hebben we verschillende activiteiten ondernomen in samenwerking met de Fontys Hogeschool in Eindhoven en verschillende ziekenhuizen. Het komende jaar gaan we samen met een gespecialiseerd bureau aan de slag met arbeidsmarktcommunicatie. Samen met dit bureau gaan we dit de komende jaren verder uitwerken.

BK2020

In januari 2017 is gestart met de bouw van ScreenIT borstkanker, het automatiseringssysteem dat ook gebruikt wordt voor de bevolkingsonderzoeken darmkanker en baarmoederhalskanker. De gunning van de mammografen is in oktober 2017 verleend aan de firma Hologic/Tromp. In november 2017 is de gunning van de bekijkstations en het beeldopslagsysteem verleend aan de firma Sectra.

Cliënttevredenheid

2017 2013 2010
regionaal 8,7 9,1 9,0
landelijk 8,7 9,0 9,1

Omdat de score iets lager is dan vorige jaren, zijn enkele verbetervoorstellen gedaan zoals het verbeteren van het systeem om afspraken te verzetten via de website, een informatiefilm voor cliënten en extra informatie voor cliënten die voor het eerst worden uitgenodigd.

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen elke 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Bij dit onderzoek worden röntgenfoto’s van de borsten gemaakt. Zo kunnen we eerder ontdekken of iemand borstkanker heeft. Als borstkanker vroeg wordt opgespoord, is de kans groter dat de behandeling succes heeft.

BK2020

Het project BK2020 is gericht op het gefaseerd aanbesteden en vervangen van de mammografen, bekijkstations van de radiologen en het beeldopslagsysteem IMS 2.0. De ontwikkeling van informatiesysteem ScreenIT en de optimalisering van werkwijzen en processen binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker zijn tevens onderdeel van het project.

Cliënttevredenheidsonderzoek

In februari en maart 2017 is een derde meting uitgevoerd van het landelijk cliënttevredenheidsonderzoek borstkanker. Er is een hoge regionale en landelijke score behaald, maar de score is iets lager dan de voorgaande jaren.

Onderzoek naar non-respondenten en non-participanten

Om te beoordelen of er trends in deelnamegedrag zijn of dat mogelijke oorzaken van dit veranderende gedrag landelijk of regionaal zijn, is hier in 2017 onderzoek naar gedaan. De resultaten zijn bekend en worden in de eerste helft van 2018 verwacht.

Non-respondenten zijn cliënten die niet reageren op een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Non-participanten reageren wel op een uitnodiging, maar melden zich af.

Reacties cliënten

Cliënten kunnen hun mening over het bevolkingsonderzoek geven via internet, e-mail, de informatielijn of via een reactieformulier in het onderzoekscentrum. De medewerkers van de informatielijn beantwoorden wekelijks ongeveer 1500 telefoontjes en e-mails van cliënten.

In 2017 zijn er 1.028 reacties binnengekomen over het bevolkingsonderzoek borstkanker bij team Klachten. In 2016 waren dat er iets meer: 1.087. Deze reacties verdelen we onder in complimenten, klachten, vragen en suggesties. Ruim de helft van de reacties was een compliment en 29% een klacht. De verhouding tussen klachten en complimenten is vergelijkbaar met 2016. De meeste complimenten betroffen de bejegening van de laboranten, de meeste klachten en vragen gingen over pijn tijdens of na het onderzoek. De suggesties waren veelal van organisatorische aard.

“Bij deze wil ik de medewerkster een grote pluim geven voor haar deskundige aanpak. Wel vind ik het vreselijk om dit onderzoek te ondergaan. We leven in 2017 en nog moeten vrouwen pijn ondergaan met dit onderzoek. Hopelijk kan hier in de toekomst een verbetering in plaats vinden. De medewerkers zijn geweldig, nu alleen het apparaat nog!”
“Ik vind het borstonderzoek een vrouwvriendelijke oplossing voor een vrouwonvriendelijk onderzoek.”
“Ik heb begrepen dat de straling van een mammografie gunstig kan zijn voor de ontwikkeling van borstkanker. Is dat een fabeltje, of is dat waar?”

*informatie over straling bij mammografie is te vinden op www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl

Bron: klachtenrapportage team Klachten

Korter traject bij doorverwijzing

De Gezondheidsraad heeft de screeningsorganisaties geadviseerd om cliënten waarbij aanvullend onderzoek nodig is een korter traject in de ziekenhuizen aan te bieden. Cliënten waarbij de röntgenfoto’s niet genoeg informatie geven voor een goede beoordeling (BI-RADS 0), worden doorverwezen naar de afdeling Radiologie. Cliënten met een verdenking op maligniteit (BI-RADS 4 of 5) worden verwezen naar de Mammapoli. Het doel van deze splitsing is vermindering van ongerustheid bij cliënten.

Onderzoek naar non-respondenten en non-participanten

Het percentage non-respondenten en (definitieve) non-participanten is de laatste jaren gestegen. In 2016 was dit 19,4% van alle uitgenodigde cliënten en in 2017 ruim een procent hoger: 20,6%. Non-respondenten zijn cliënten die niet reageren op een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Non-participanten reageren wel op een uitnodiging, maar melden zich af.

Reacties cliënten

Het onderzoek is onaangenaam en pijnlijk, maar … de dames zijn bezorgd en zeer voorzichtig. Compliment daarvoor!

Resultaten

Cijfers_01_Borstkanker

Cijfers_02_BorstkankerCijfers_03_BorstkankerDetectiecijfer

Het detectiecijfer geeft aan hoeveel cliënten terecht zijn doorverwezen voor nader onderzoek. Dit wordt berekend door het aantal terecht positieve cliënten te delen door het aantal onderzoeken. In 2016 had 6,2 van de 1.000 onderzochte vrouwen daadwerkelijk borstkanker. Het cijfer van 2017 kan nog niet berekend worden.

Het is beter om de cijfers van 2017 te vergelijken met die van 2015, omdat het screeningsinterval bij het bevolkingsonderzoek 2 jaar is. We zien dan een daling van de opkomst met 1%. De daling komt overeen met de landelijke trend van de afgelopen jaren. Onderzoeken wijzen tot nu toe niet uit dat er een specifieke oorzaak is aan te wijzen, de daling in de opkomst betreft alle subgroepen in ongeveer dezelfde mate.

Meer cijfers zijn te vinden op onze website.

Vernieuwd bevolkingsonderzoek

Is het uitstrijkje hrHPV-positief, dan wordt dit beoordeeld op afwijkende cellen. Door deze nieuwe manier van testen, is eerder duidelijk of vrouwen risico lopen op baarmoederhalskanker. In principe bestaat de doelgroep nog steeds uit vrouwen van 30 tot en met 60 jaar, maar het uitnodigingsschema is iets aangepast. Vrouwen van 40 en 50 jaar, bij wie geen HPV is gevonden, ontvangen na tien jaar een volgende uitnodiging. De kans dat er binnen tien jaar baarmoederhalskanker ontstaat is dan namelijk erg klein. Is er wel HPV gevonden maar zijn er geen afwijkende cellen, dan wordt de vrouw vijf jaar later opnieuw uitgenodigd. Dit geldt ook voor vrouwen van 60 jaar. Zij krijgen op hun 65e nogmaals een uitnodiging.

Het voorlichtingsmateriaal is verbeterd. ScreenIT, het automatiseringssysteem dat we al voor het bevolkingsonderzoek darmkanker gebruiken, is ook voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in productie genomen. Sinds januari 2017 worden de eerste cliënten op deze nieuwe wijze gescreend.

Reacties cliënten

Cliënten kunnen hun mening over het bevolkingsonderzoek geven via internet, e-mail of de informatielijn. De medewerkers van de informatielijn beantwoorden wekelijks ongeveer 400 telefoontjes en e-mails van cliënten. Er zijn 22 reacties binnengekomen bij team Klachten. Deze reacties verdelen we onder in complimenten, klachten, vragen en suggesties. Omdat de huisarts of praktijkassistente de uitstrijkjes maakt, komen reacties over dit onderzoek meestal bij de huisarts binnen.

Het eerste onderzoek baarmoederhalskanker was niet prettig. Daarom wil ik nu geen tweede onderzoek. Het onderzoek was erg pijnlijk.

Bron: klachtenrapportage team Klachten

Vernieuwd bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is in 2017 vernieuwd. Vrouwen die deelnemen worden eerst getest op de aanwezigheid van hoog-risicotypes van het humaan papillomavirus (hrHPV). HPV is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Bij vroege opsporing is de kans op een succesvolle behandeling groter en kan kanker vaak voorkomen worden. Vrouwen van 30 tot en met 60 jaar worden voor dit onderzoek uitgenodigd.

Reacties cliënten

Ik had nog nooit een uitstrijkje laten maken omdat ik het onderzoek vervelend vond. Ik was dus ook erg blij met de zelfafnameset. Afname duurde niet langer dan 2 minuten en was heel duidelijk uitgelegd. Wat een opluchting. Top!”

Zelfafnameset (ZAS)

Binnen het bevolkingsonderzoek is het ook mogelijk om thuis zelf een test af te nemen. Met de inzet van deze zelfafnameset hopen we de drempel om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te verlagen. De ZAS wordt met name ingezet bij non-respondenten. Dit zijn cliënten die niet reageren op de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Cliënten dienen de ZAS zelf aan te vragen.

Resultaten

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is sinds 2017 vernieuwd. Er wordt nu voor het eerst getest op de aanwezigheid van hoog-risicotypes van het humaan papillomavirus (hrHPV). HPV is het virus dat op lange termijn baarmoederhalskanker kan veroorzaken. De gegevens over hrHPV kunnen we niet vergelijken met eerdere jaren.

De opkomst van het aantal cliënten voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is met ongeveer 3% gedaald ten opzichte van 2016. Het vernieuwde bevolkingsonderzoek is gefaseerd ingevoerd. Daarom lopen de cijfers (met peildatum 1 april) naar verwachting met een paar procent achter. De opkomst is 3% hoger dan het landelijk gemiddelde van 57%.

 

Cijfers_01_BMHKCijfers_02_BMHK


* Hiervan is 1,2% een uitgestelde aanvraag, bijvoorbeeld door zwangerschap of een aangevraagde ZAS
** Hiervan heeft 56,1% een uitstrijkje laten maken bij de huisarts en 4,1% heeft het onderzoek via een Zelfafnameset (ZAS) uitgevoerd

Meer cijfers zijn te vinden op onze website.

Uitslagen

 

Cytologie (van de hrHPV+ uitslagen)

PAP 0: uitstrijkje is niet te beoordelen; herhalingsuitstrijkje na 6 weken.

PAP 1: normaal celbeeld; controle-uitstrijkje na 6 maanden.

PAP 2: kleine cel afwijkingen; verwijzing gynaecoloog.

PAP 3a1: geringe cel afwijkingen; verwijzing gynaecoloog.

PAP 3a2: matige cel afwijkingen; verwijzing gynaecoloog.

PAP 3b: ernstige cel afwijkingen; verwijzing gynaecoloog.

PAP 4: carcinoma in situ: verwijzing gynaecoloog.

PAP 5: kankercellen. Deze kunnen afkomstig zijn van een tumor in de baarmoederhals, baarmoeder of eileider; verwijzing naar gynaecoloog.

Vanwege de migratie van gegevens van het oude naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker waren op het peilmoment van deze berekening op 1 april 2017 niet alle gegevens beschikbaar.

Cliënten kunnen hun mening over het bevolkingsonderzoek geven via internet, e-mail of de informatielijn. De medewerkers van de informatielijn beantwoorden wekelijks ongeveer 1200 telefoontjes en tientallen e-mails van cliënten. Er zijn 64 reacties binnengekomen bij team Klachten. In 2016 waren dit er 74.

Deze reacties verdelen we onder in complimenten, klachten, vragen en suggesties.

Bron: klachtenrapportage team Klachten

Kortere wachttijd

Om binnen de gestelde termijn van drie weken te blijven, is in 2017 een aanpassing gedaan in het automatiseringssysteem. Het aantal verwijzingen is hierdoor beter afgestemd op de beschikbare plaatsen in de coloscopiecentra. Ook hebben de coloscopiecentra meer capaciteit beschikbaar gesteld dan in 2016. Daarnaast zijn er twee coloscopiecentra bij gekomen. Door deze interventies is de zogenaamde ‘restgroep’ (cliënten die eigenlijk het jaar ervoor aan de beurt waren) nagenoeg verdwenen.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Vrouwen en mannen tussen de 55 en 75 jaar ontvangen elke 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Tot 2019 wordt het bevolkingsonderzoek stapsgewijs ingevoerd. Bij dit bevolkingsonderzoek wordt door middel van een zelfafnametest onderzocht of er bloed in de ontlasting zit. Dit kan een teken zijn van darmkanker. Er is vervolgonderzoek nodig om dit verder te onderzoeken. Als darmkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling groter en sterven minder mensen aan deze ziekte.

Reacties cliënten

“…Ik klaag niet maar helaas blijkt dat een gunstige uitslag van het onderzoek van de ontlasting niet altijd betekent dat er niks aan de hand is. Dus als je zelf merkt dat je lichaam protesteert, blijf dan vragen om verder onderzoek voordat het te laat is. Maar het is super dat het onderzoek er is natuurlijk. Nogmaals succes.”

Cliënttevredenheidsonderzoek

Er zijn vragenlijsten voor het landelijk cliënttevredenheidsonderzoek darmkanker uitgezet. De resultaten verwachten we in de eerste helft van 2018.

Kortere wachttijd

De wachttijd tussen de ongunstige uitslag en de intake bij een coloscopiecentrum was regelmatig langer dan beoogd. Door een aantal interventies is de wachttijd in 2017 ingekort.

Aanbestedingen

Er zijn diverse aanbestedingen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker afgerond in 2017. We blijven werken met dezelfde ontlastingstest (FIT) en de paarse envelop met het uitnodigingsmateriaal blijft vrijwel gelijk. Het aantal laboratoria wordt uitgebreid van drie naar vier. Twee van de laboratoria blijven werken voor het bevolkingsonderzoek: Star-SHL in Rotterdam en Zuyderland Medisch Centrum in Sittard. Daarbij komen het IJsselland ziekenhuis in Capelle a/d IJssel en het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis in Tilburg. In alle vier de laboratoria is nieuwe apparatuur geïnstalleerd: de FIT-systemen. In 2017 zijn deze systemen uitvoerig getest en goed bevonden.

Afschaffen antwoordformulier

Vanaf 13 december 2017 sturen wij geen antwoordformulier meer mee met de uitnodiging. We zagen dat jaarlijks zo’n 70.000 cliënten (7%) een nieuwe uitnodigingsset nodig hadden, omdat er iets niet goed was met het antwoordformulier. Ongeveer een op de vijf cliënten zag vervolgens af van deelname. Naast het feit dat het voor cliënten vervelend is om nog een keer de test te moeten doen (en een op de vijf dus afhaakt), brengen de niet goed ingevulde antwoordformulieren ook veel extra werk en kosten met zich mee. Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat we goed zonder antwoordformulier kunnen en dat deelname aan het onderzoek zo eenvoudiger is voor de cliënt.

Resultaten

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is in 2014 van start gegaan. Ieder jaar ontvangen mannen en vrouwen uit een aantal geboortejaren een uitnodiging, totdat in 2019 iedereen in de doelgroep (55-75 jaar) ten minste één keer is uitgenodigd. Het aantal uitnodigingen stijgt dus nog elk jaar. Eenmaal uitgenodigd, volgt iedere twee jaar een nieuwe uitnodiging.

Het landelijke opkomstpercentage is gelijk gebleven aan 2016: 72,8%. In de regio van Bevolkingsonderzoek Zuid is de opkomst met een half procent gedaald.

Cijfers_01_Darmkanker

In totaal hebben 18.076 cliënten een ongunstige uitslag gekregen (5,4%). Omdat er steeds meer cliënten in aanmerking komen voor een vervolgronde, neemt dit percentage elk jaar af. De meeste afwijkingen worden immers gevonden bij de eerste onderzoeksronden. Bij 14.690 van de cliënten met een ongunstige uitslag is een coloscopie uitgevoerd (81%).

Eindconclusie coloscopie

 

 

meer cijfers zijn te vinden op onze website.

Eindredactie

Petra Mevissen en Nadine Suntjens.

www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Twitter

Volg ons op Twitter via @BVOZuid

Facebook

Blijf op de hoogte via Facebook

LinkedIn

Connect met ons op LinkedIn